Styrelsemöte

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Under årets gång håller styrelsen möten för att ta beslut om föreningens verksamhet. Föreningens stadgar kan ange hur ofta styrelsemöten ska hållas, t.ex. en gång per kvartal eller en gång i månaden. Ett extra styrelsemöte kan inkallas när som helst, vid behov. Det är viktigt att föra noggranna protokoll över de beslut och frågor som tas upp på styrelsemöten.

Det första styrelsemötet en förening någonsin har kallas för konstituerande styrelsemöte.

Innan mötet

Innan mötet ser ordföranden till att en kallelse skickas ut till alla i styrelsen, samt eventuellt till andra ledamöter och suppleanter. Kallelsen bör inkludera dagordingen och skickas ut i god tid, exempelvis en vecka innan styrelsemötet ska inträffa. På så vis känner ledmöterna till de punkter som ska tas upp och kan föreslå nya punkter. Ni kan exempelvis ha ett delat dokument på nätet med alla punkter under olika ämnen, så som verksamhet och ekonomi.

Under mötet

Ordföranden för ordet, vilket innebär att var och en får säga sin sak i sin turordning, medan sekretaren för protokoll. Vanligtvis är det ordnarie ordförande och sekreterare som håller sina positioner på styrelsemöten, men det kan även vara suppleanter eller tillfälligt valda ersättare.

Under mötet följer ni dagordningen och ordföranden, så att mötet går så smidigt som möjligt, samt kan protokollföras prydligt efteråt. Till exempel: ordförande tar upp en punkt på dagordningen, ledmöterna säger sitt, alla röstar för eller emot, resultatet noteras och ni går vidare till nästa punkt. Här under kommer en typisk dagordning för ett styrelsemöte.

Dagordning:

  • Mötet öppnar
  • Val av möteesordförande
  • Val av mötesekreterare
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Verksamhet
  • Övriga ärenden
  • Nästa styrelsemöte
  • Mötets avslutande

Efter mötet

När mötet har avslutats kompletteras protokollet av sekreteraren, varpå det blir korrekturläst och eventuellt justerat av justeringspersonen. Det är smart att använda sig av en mall för styrelsemötesprotokoll, som har anpassats efter den enskilda föreningens behov, eftersom många av samma punkter kommer upp på varje möte.

Mallar och exempel

Mallar och exempel till styrelsemöten.

Läs mer

Styrelse Driva förening