FAQ

Det uppstår ibland frågetecken kring vissa områden från personer som startar eller driver föreningar.

Vi vill därför hjälpa till att förtydliga vissa återkommande funderingar.

Skillnaden på en ideell och ekonomisk förening

Skillnaden har sin utgångspunkt i föreningens syfte. En ekonomisk förening ska gynna sina medlemmars ekonomiska intressen. En ideell förening har ett ideellt syfte, vilket kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter eller för allmännyttiga ändamål.

Ett exempel är idrottsföreningar (en ideell förening) som säljer lotter. Vinsten går till att stödja föreningens grundverksamhet (idrottsverksamheten). En förening som bara skulle sälja lotter i syfte att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen skulle däremot inte kunna vara en ideell förening, utan en ekonomisk förening.

Deklaration – ideell förening

  • Ska lämnas in varje år, även för vilande föreningar
  • Kan ansöka om att bli befriade från deklaration om ni inte har några inkomster
  • Inkomstdeklaration 3 gäller – mer information på Skatteverkets hemsida!

Deklaration – ekonomisk förening

  • Räkenskapsåret avgör när deklarationen ska in
  • Deklarationstidpunkten styr när slutskattebeskedet kommer
  • Inkomstdeklaration 2 gäller – läs mer om deklarationen här!

Ideell förening – moms

Om en ideell förening bedriver ekonomisk verksamhet (exempelvis handlar med varor och tjänster) kan föreningen vara skattskyldig till moms samt ha rätt att dra av ingående moms.

Allmännyttiga ideella föreningar är inte skyldiga att betala inkomstskatt är därmed inte heller skyldiga att deklarera och betala moms på sin försäljning.

Skatteverket har en pedagogisk guide om moms för ideella föreningar.

Ekonomisk förening – moms

Ekonomiska föreningar som bedriver en ekonomisk verksamhet ska betala moms för försäljning av varor och tjänster inom Sverige.

Det som föreningen ska betala in blir i praktiken skillnaden mellan utgående moms (kopplas till försäljning) samt ingående moms (kopplas till inköp).

För att läsa mer om skatteregler och moms för ekonomiska föreningar – kolla in Skatteverkets hemsida som har ett helt avsnitt om detta där du kan fördjupa dig inom ämnet.

Ideell förening – lag

Det finns ingen särskild lag som reglerar ideella föreningar. Dock måste verksamheten följa föreningens stadgar samt god föreningssed samt företagspraxis.

Vad innebär god föreningssed?

  1. Beslut får inte strida mot ändamålet som finns nedskrivet i stadgarna.
  2. Verksamma inom föreningen är bundna av den verksamhet man kommit överens om att ägna sig åt.
  3. Alla medlemmar har lika mycket att säga till om (likhetsgrundsatsen).
  4. Medlemmar med bestämmanderätt får inte fatta beslut eller vidta åtgärder som innebär att någon får en otillbörlig (olämplig) fördel som samtidigt innebär en nackdel för organisationen eller annan medlem.

Ekonomisk förening – lag

Lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) reglerar ekonomiska föreningar. Denna lag innebär bland annat minskad administration och nya regler för avveckling för föreningsformen.

Här står det bland annat att en ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar, en styrelse samt registrerad hos Bolagsverket. Medlemmarna äger föreningen, men har inget personligt ansvar, genom sin andel eller insats.

Läs mer om den lagen på Bolagsverkets hemsida.

Läs mer!

Copyright © All Rights Reserved