Konstituerande årsmöte

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Ordet ”konstituera” betyder att grunda tillsammans, så med andra ord är det konstituerande årsmötet tillfället då en förening officiellt konstitueras. Det innebär att beslutet om att starta en förening tas formellt, att styrelsen vals, samt att stadgarna antas. Det är även bra att presentera sin verksamhetsplan och budget på det första årsmötet, så att man efteråt kan registrera föreningen – men det kan även göras på det konstituerande styrelsemötet.

Inför mötet

Det konstituerande årsmötet föregås ofta av ett mindre formellt uppstartsmöte, där föreningen först blir påtänkt och förslag på stadgar, verksamhetsplan, samt styrelse kan förberedas.

Stadgar

Föreningens stadgar dikterar hur organisationen ska drivas, inklusive föreningens form, ändamål, struktur, regler, medlemsvillkor, beslutsformer, samt hur en eventuell avveckling av föreningen ska gå till. Det är föreningens grundlag och är således en väldigt viktig del. Tänk igenom allting och formulera stadgarna noggrant. Inkludera även ett avsnitt om hur stadgarna kan ändras vid behov, till exempel efter beslut på två årsmöten.

Kallelse

Kallelsen är en officiell inbjudan till ett föreningsmöte. Skicka en kallelse i god tid, gärna tillsammans med mötets dagordning, till den blivande styrelsen och alla andra som kan vara intresserade av att gå med i föreningen.

Under Mötet

Under det konstituerande årsmötet är det som sagt fokus på att bilda föreningen, välja styrelsen och anta stadgarna. Dagordningen bör minimalt åstadkomma följande:

 1. Mötet öppnar
 2. Mötesordförande väljs
 3. Mötessekreterare väljs
 4. Justerare av protokollet väljs
 5. Dagordningen godkänns
 6. Föreningen bildas
 7. Stadgarna antas
 8. Årets verksamhetsplan presenteras
 9. Årets budget presenteras och medlemsavgiften fastställs
 10. Årets styrelse väljs
 11. Revisor väljs
 12. Valberedare väljs

Eventuellt kan även en firmatecknare väljas, vilket är den eller de personer som har rätt att skriva under i föreningens namn med rättslig bindande verkan. Det viktigaste är att föra ett ordentligt och detaljerat protokoll, som signeras av så väl sekreteraren som justeringspersonen.

Efter mötet

Nu när föreningen har konstituerats är det dags för det konstituerande styrelsemötet, en officiell registrering av föreningen och att rekrytera medlemmar!

Mallar och exempel

Mallar och exempel för det konstituerande årsmötet.

Mallar och exempel för årsmöten.

Läs mer

Uppstartsmöte Konstituerande styrelsemöte