Protokoll årsmöte

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Protokollet för årsmötet är föreningens viktigaste protokoll, eftersom årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. En särskild dagordning tas fram av styrelsen inför årsmötet, varpå sekreteraren för protokoll, som sedan blir korrekturläst och eventuellt korrigerat av justeringspersonen. Dagordningen för ett årsmöte påminner mycket om dagordningen för andra möten, men årsmötet har ett par särskilda punkter.

Ett typiskt årsmöte har följande punkter på dagordningen och därmed i protokollet:

 • Mötet öppnar
 • Val av ordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Röstlängd fastställs
 • Årsmötets behöriga utlysande
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse och balansräkning
 • Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 • Verksamhetsplan och budget
 • Motioner och propositioner
 • Val av kassör
 • Val av revisor
 • Val av firmatecknare
 • Val av valberedning
 • Val av suppleanter
 • Val av övriga poster
 • Övriga ärenden
 • Nästa styrelsemöte
 • Mötets avslutande

För en beskrivning av ett mer allmänt protokoll och dess punkter kan du läsa sidan om protokoll. Förklaringar av de punkter som är specifika för årsmötesprotokoll finns här under.

§ Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse (styrelsens redogörelse)

Den här punkten inkluderar både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen. De summerar vad föreningen har gjort och åstadkommit under det gångna året.

§ Revisionsberättelse (revisorns redogörelse)

Revisorn eller revisorerna presenterar revisionsberättelsen, det vill säga resultatet av föreningens ekonomi. Balansräkningen fastställs, det vill säga en summering av föreningens tillgångar, skulder och kapital.

§ Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Här får årsmötet chansen att antingen bevilja eller förneka den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ Verksamhetsplan och budget

Detta är motsatsen till berättelserna, eftersom de gäller för det kommande året istället för det gångna. Verksamhetsplanen kartlägger vad föreningen vill göra under året, medan budgeten är den ekonomiska planen.

§ Motioner och propositioner

Diskussion om eventuella motioner och förslag från styrelsen.

§ Val av styrelse

I vanliga fall väljer man ordförande och sekreterare i början av mötet, eftersom dessa positioner behövs under mötet. Resterande poster kan väljas i slutet av mötet. Dessa inkluderar bland andra kassör, revisor, firmatecknarevalberedning, samt andra ledamöter och suppleanter.

§ Nästa styrelsemöte

Nu när den nya styrelsen är insatt är det läge att sätta tid och datum för årets första styrelsemöte. Sedan är det dags för årsmötets avslut.

Kom ihåg

Protokoll för så väl årsmöten som vanliga möten ska alltid undertecknas av sekreteraren och justeringspersonerna. Om du vill veta mer om det olika punkterna i protokollet så föreslår vi att du går till huvudsidan för protokoll, där vi förklarar alla begrepp mer djupgående.

Mallar och exempel

Mallar och exempel till årsmöten.

Läs mer

Protokoll Årsmöte