Verksamhetsplan

Föreningsinfo 09 okt , 2017

En verksamhetsplan är helt enkelt planen för föreningens verksamhet under det kommande året, som ska produceras av styrelsen inför årsmötet. Den innehåller allt som föreningen vill göra och åstadkomma, till exempel olika projekt eller aktiviteter. Verksamhetsplanen tas med fördel fram i anknytning till föreningens budget, så att alla förväntade utgifter och intäkter för verksamhetsåret beräknas.

Det är viktigt att noggrant fundera över vad som är möjligt att genomföra utan att gå över budgeten, samt hur det bidrar till föreningens målsättning, vilken definieras i stadgarna. Därför är det vanligt att inleda verksamhetsplanen med en vision, följt av vad som ska göras för att göra visionen till verklighet. Ni kan exempelvis skriva en rubrik för varje verksamhetsgren, med konkreta steg mot att uppnå målen.

Verksamhetsplanen behöver inte innehålla detaljerad information om varje steg, projekt och aktivitet, utan ska användas som en bredare, lösare översiktsplan för den kommande verksamheten under årets gång. Ur verksamhetsplanen tar man fram delmål och handlingsplaner för kortare perioder.

Att ha i åtanke

• Föreningslagen kräver varken verksamhetsplan eller budget, men det är starkt rekommenderat. De flesta föreningar väljer att inkludera båda två i sina stadgar.

• Medlemmarna är er viktigaste resurs, så ta vara på allas kunskaper och åsikter. Genom att utforma verksamhetsplanen tillsammans så tar ni gemensamt ägarskap för den och ger dessutom en ökad förståelse för föreningens mål.

• Kom ihåg att vara realistiska och objektiva i så hög utsträckning som möjligt, så att målen faktiskt kan uppnås. När verksamhetsåret är över ska er verksamhetsplan följas upp av en verksamhetsberättelse, som summerar föreningens verksamhet under det gångna året.

Checklista för verksamhetsplan:

  • Inled planen med föreningens visioner, syften, mål och metoder
  • Håll planen strukturerad, t.ex. efter verksamhetsgren
  • Inkludera konkreta steg som tar er närmare er vision
  • Hoppa över detaljerna, tills vidare
  • Håll budgeten i åtanke
  • Var realistiska

Läs mer

Föreningslagen på Riksdagen.se

Driva förening Årsmöte