Revisorer

Föreningsinfo 09 okt , 2017

En revisor ansvarar för att verifiera en förenings bokföring, beslutsmässighet och/eller verksamhet, för att säkerställa att allt går rätt till – att alla prickar är på plats över varje i och att varje öre är beräknat. Deras främsta uppgift är att se till att ekonomin sköts korrekt, men även exempelvis att kontrollera mötesprotokoll och att styrelsens beslut inte bryter mot föreningens stadgar eller andra lagar. Därmed är det även revisorernas ansvar att föreslå ansvarsfrihet eller ej för den avgående styrelsen (så kallad förvaltningsrevision).

Vid årsslutet sammanställer revisorerna den ekonomiska berättelsen, vilket summerar föreningens ekonomi under ett givet verksamhetsår. De flesta föreningar måste deklarera sin inkomst och större föreningar kan behöva en fullständig redovisning. Revisorerna ansvarar för att:

  • Stadgarna följs
  • Mötesbeslut följs
  • Lagar och regler följs
  • Bokföringen stämmer
  • Revisionsberättelsen skrivs och presenteras
  • Beviljande/avslag av styrelsens ansvarsfrihet föreslås

Vem kan bli revisor?

I vanliga fall måste en revisor vara auktoriserad av revisorsnämnden, men i en ideell förening kan man ha en så kallad ideell revisor, eller lekmannarevisor, vilket innebär att man inte behöver auktorisering. Däremot är det viktigt att den eller de personer som utnämns till revisorer inte har andra nyckelpositioner i föreningen, eftersom det är revisorernas jobb att hålla ett vaksamt öga på verksamheten, styrelsen och resten av föreningen. De exakta kraven på revisorer beror på hur stor föreningen och dess ekonomiska verksamhet är. En revisor bör:

  • Ha tillräcklig kompetens
  • Vara oberoende av styrelsen
  • Vara myndig (över 18 år)
  • Inte vara konkursförsatt

Läs mer

Ekonomi Budget