Ekonomisk berättelse

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Den ekonomiska berättelsen är en summering av föreningens ekonomiska aktiviteter under ett verksamhetsår. Den innehåller detaljerad information om intäkter, utgifter, kapital, samt resultaträkning och balansräkning av tillgångarna. Det är vanligt att inkludera ett eller flera tidigare års resultat, för enkel jämförelse. Ekonomisk berättelse är en av punkterna på dagordningen för ert årsmöte.

Föreningens revisorer går igenom och granskar ekonomin, samt själva verksamheten (förvaltningsrevision). Observera att all räkenskapsinformation ska bevaras i minst 7 år efter det givna räkenskapsårets slut. Kom ihåg att spara alla kvitton, fakturor, kontoplaner, etc.

Resultaträkning

Resultaträkningen omfattar föreningens intäkter och kostnader under året. Punkter på resultaträkning:

  • Intäkter (t.ex. medlemsavgifter, försäljning, bidrag)
  • Kostnader (t.ex. hyreskostnader, förbrukningskostnader)
  • Avskrivningar (t.ex. värdeminskning, slitage)
  • Skatt

Balansräkning

Balansräkningen omfattar föreningens tillgångar, kontra skulder och kapital. De två sidorna måste vara balanserade och innehåller bland annat:

  • Anläggningstillgångar (t.ex. möbler, hyresrätter)
  • Omsättningstillgångar (t.ex. varulager, kundfordringar)
  • Eget kapital (skillnaden mellan skulder/tillgångar)
  • Skulder (t.ex. lån, moms/skatt, leverantörsskulder)

Läs mer

Ekonomi Årsmöte