Balansräkning

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Balansräkning är en summering av föreningens ekonomi. Det är resultatet av föreningens tillgångar, skulder och eget kapital under ett räkenskapsår. Det är en del av en förenings ekonomiska berättelse. Balansräkningen delas in i två sidor, debetsidan (tillgångar) och kreditsidan (skulder + eget kapital), som ska vara perfekt balanserade (lika stora). Dessa delas vidare in i olika delar, vilka vi kommer att gå igenom och förklara här nedanför.

Anläggningstillgångar

Enkelt uttryckt omfattar anläggningstillgångar allt som används i mer än ett år, så som utrustning, möbler och hyresrätter. De sorteras huvudsakligen efter immateriella, materiella och finansiella tillgångar. Dela helst upp föreningens anläggningstillgångar i ytterligare poster, så som:

 • Inventarier
 • Maskiner
 • Byggnader
 • Mark
 • Aktier
 • Patent

Omsättningstillgångar

Precis som det låter så är omsättningstillgångar alla tillgångar som föreningen planerar att omsätta under ett år. Det är allt som ni kommer att konsumera, förbruka, sälja eller omsätta på annat vis. Även dessa bör delas in i ytterligare poster, till exempel:

 • Varulager
 • Förskott till leverantörer
 • Kundfordringar
 • Kortfristiga placeringar
 • Kassa/Bank

Eget kapital

Kapitalet motsvarar skillnaden mellan föreningens externa skulder och egna tillgångar. Om tillgångarna är större än skulderna så är kapitalet positivt.

Obeskattade reserver

Om föreningen går med vinst så är det tillåtet att skjuta upp beskattningen i syfte att jämna ut skattebelastningen.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder är till exempel skuld på moms eller skatter, leverantörsskulder, ska betalas tillbaka på kort tid. Alla skulder som ska betalas inom ett år kan räknas som kortfristiga.

Långfristiga skulder

Långfristiga lån och krediter får vanligtvis en egen post i balansräkningen. Detta innefattar alla banklån, checkräkningskredit och andra skulder till kreditinstitut, som har över ett år i återbetalningstid.

Hitta balansen

Det ska som sagt vara perfekt balans mellan sidorna, eftersom det egna kapitalet per definition är skillnaden mellan era tillgångar och skulder. Om det uppstår diskrepanser mellan skuldsidan och debetsidan så måste ni hitta felet i er bokföring. För att göra balansräkningen så enkel som möjligt kan man använda sig av bokföringsprogram som automatiskt utför beräkningen, eller så kan man använda sig av en mall för balansräkning.

Se även till att börja i god tid – särskilt om det är första gången. Om några problem eller oklarheter upptäcks så måste det finnas tid att reda ut dem innan den nya budgeten skapas och årsmötet hålls.

Mallar och exempel

Mall för balansräkning (Excel).

Läs mer

Ekonomi Årsmöte