Protokoll

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Protokoll ska föras av sekreteraren under alla officiella möten, särskilt styrelsemöten och årsmöten. Protokollet följer dagordningen och dokumenterar vad som har hänt under ett visst möte; vilka beslut som har tagits, vad som har diskuterats, etc. Protokollen behövs för att hålla koll på vad som hände när. Det gynnar medlemmarna, bokföringen och styrelsen om alla beslut loggas. Nya medlemmar kan se vad som har skett under tidigare möten, revisorerna kan följa ekonomiska beslut och så vidare.

Efter ett avslutat mötet utförs justering av protokoll. Mötesprotokoll har vanligtvis olika punkter beroende på vilket slags möte det är och vilka/hur många frågor som tas upp. Den här artikeln kommer att gå igenom några av de vanligaste punkterna och förklara vad de innebär, samt varför de tas upp. Eftersom årsmötet har vissa specialpunkter har vi skapat en separat artikel för årsmötesprotokoll. Tänk även på att ordningen till stor del är flexibel.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

I nästan alla fall är det ordinarie ordförande som är mötesordförande, annars väljs en för mötet.

§ 3 Val av mötessekreterare

Även mötessekreteraren är normalt den ordinarie sekreteraren i styrelsen, annars väljs en för mötet. Sekreteraren signerar protokollet efter justering och mötets avslutande.

§ 4 Val av justeringspersoner

Justerare korrekturläser, korrigerar och signerar protokollet efter mötets avslutande. Det kan vara ordförande, en annan styrelsemedlem eller en vanlig medlem.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen antingen godkänns, eller blir ändrad till att inkludera nya punkter.

§ 6 Föregående protokoll

Det kan vara bra att gå igenom det förra mötets protokoll, för att leda upp frågor och handlingar.

§ 7 Mötets behöriga utlysande

De som har synpunkter på dagordningen eller kallelsen till mötet får sin chans att bli hörda.

§ 8 Fastställande av röstlängd

Antalet närvarande röstberättigade medlemmar räknas och antecknas.

§ 9 Verksamhet och kommande arrangemang

Här tas föreningens kommande aktiviteter upp. Vad ska ni göra innan nästa möte?

§ 10 Övriga frågor

Övriga frågor tas upp och diskuteras.

§ 11 Nästa möte

När och var ska nästa möte hållas? Sätt tid, datum och plats.

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden tackar alla deltagande och avslutar mötet.

Mallar och exempel

Mallar och exempel för protokoll.

Läs mer

Årsmöte Protokoll årsmöte