Styrelse

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Här hittar du information om styrelse i föreningar och de olika styrelsemedlemmarnas uppgifter. Styrelsen är föreningens högsta beslutsorgan, som väljs på årsmötet. Tillsammans är det styrelsens ansvar att driva föreningen. Det innebär att de förvaltar över verksamheten och de beslut som tas. De representerar föreningen utåt, samt kallar till och leder möten.

Styrelsen består av:

Klicka på en styrelseposition för att hoppa till avsnittet om positionen. I vissa fall kan en person ha flera poster i föreningen, men det är rekommenderat att ha vissa poster åtskilda, till exempel kassören och revisorn, för att undvika intressekonflikt.

Ordförande

Ordföranden i föreningen har mest ansvar av alla styrelsemedlemmar. Det är ordförandens roll att representera föreningen, till exempel i media eller vid kontakt med andra föreningar och företag. När det är dags för styrelsemöten, årsmöten eller medlemsmöten är det ordföranden som ser till att det skickas ut en kallelse till deltagarna. Under möten är det ordföranden som för ordet och ser till att dagordningen följs. Alla beslut som fattas under möten faller under ordförandens ansvar.

Vice ordförande

Det är vice ordförande som tar över när ordinarie ordförande inte är närvarande. Därför är det lika viktigt att vice ordförande deltar i så många möten som möjligt och håller sig uppdaterad om allt som händer inom föreningen.

Sekreterare

Sekreteraren är den som för protokoll över alla möten. De viktigaste bitarna är besluten som fattas under mötet, men föreningen kan bestämma hur pass detaljerat sekreterarens protokoll bör vara. Det är även vanligtvis sekreteraren som sammanställer verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen, samt arkiverar alla viktiga dokument.

Kassör

Kassören ansvarar för föreningens ekonomi. Beroende på föreningens storlek och verksamhet kan det vara ett tidskrävande jobb. Föreningens kassör ska kontinuerligt ha koll på den ekonomiska ställningen, så att beslut som involverar pengar kan tas lättare. Kassören sköter föreningens bankkonto, bokföring, medlemsavgifter, fakturor, bidragssökande, deklarering och skatter.

Ledamöter och suppleanter

På årsmötet väljer man ut ledamöter och suppleanter för de olika posterna i styrelsen, som sedan officiellt antas på det första styrelsemötet. En suppleant är någon som valts för att ersätta en ordinarie ledamot vid frånvaro.

Läs mer om ledamöter.

Valberedning

Valberedningens roll är att välja ut ledamöter och suppleanter från föreningens medlemmar. De är alltså en nomineringskommitté som nominerar den blivande styrelsen. Vanligtvis väljs även valberedning vid årsmötet.

Läs mer om valberedning.

Revisor

Revisorn, eller revisorerna, ansvarar för att granska verksamheten och att styrelsen sköter ekonomin korrekt. De kontrollerar föreningens inkomster, utgifter, bokföring, rapporter och budget. Följs de ekonomiska stadgarna? Revisorer ansvarar även för förvaltningsrevision, vilket innebär att man granskar protokoll för att ser till att stadgarna följs, att besluten följs upp och att de genomförs.

Läs mer om revisorer.

Firmatecknare

Firmatecknare är en eller flera personer som har rätten att skriva avtal i föreningens namn. Det är oftast en eller flera styrelsemedlemmar som är firmatecknare. Om en förening väljer att ha kollektiv firmatecknare så innebär det att flera personer måste skriva under för att underskriften ska vara giltig.

Läs mer om firmatecknare.

Läs mer

Driva förening Styrelsemöte