Stadgar

Föreningsinfo 09 okt , 2017

En förenings stadgar är som dess grundlag. De kan innehålla i princip vad som helst, men det finns en del saker som måste finnas med och några saker som är rekommenderade. Här kommer vi att gå igenom de vanligaste och viktigaste punkterna för stadgarna.

Grundläggande information

Den mest grundläggande informationen om föreningen ska finnas med bland stadgarna. Det inkluderar bland annat föreningens namn, dess sätesort (orten där styrelsen sitter), dess ändamål, information om beslutande organ, samt regler för verksamheten ska bedrivas och för styrelsens sammansättning.

Hur många ledamöter och suppleanter innehåller styrelsen? Hur väljs styrelsen? Hur fattas besluten? Vilka poster består styrelsen av? Vanligtvis finns det ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, valberedning och revisor. Det ska även finnas ett avsnitt om medlemskap.

Medlemskap

Här ska ni inkludera information om vilka som ska/kan bli medlemmar i föreningen, samt hur det går till. Lista medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, inklusive info om eventuella medlemsavgifter. Inkludera regler för rösträtt och beslutsfattande, samt hur man avsäger sig medlemskapet.

Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår kan följa kalenderåret (1:a Januari – 31:a December), eller så kan ni själva bestämma omfånget. Räkenskapsåret kan, men måste inte, sammanfalla med verksamhetsåret. De måste börja på den första dagen i en given månad och varar i tolv månader framåt.

Ekonomiska stadgar

Ekonomin är en viktig del av stadgarna, där det bör finnas information om föreningens bestämmelser om revisor eller revisorer, firmatecknare, medlemsavgifter, bokföring, budget och så vidare. Det inkluderar exempelvis hur revisorerna utses, hur många revisorer föreningen ska ha, samt hur och när bokföringen sker.

Övrigt

Stadgarna ska även innehålla regler för eventuell ändring av stadgar, regler för kallelser till möten, när årsmötet ska hållas (samt vilka frågor som ska behandlas), regler om extra möten och regler för eventuell upplösning av föreningen – inklusive var kvarstående tillgångar går.

Checklista

Här är en checklista för grundläggande info. Era stadgar måste innehålla information om föreningens:

 • Namn
 • Sätesort
 • Ändamål
 • Medlemsvillkor
 • Medlemsavgift
 • Regler
 • Beslutsordning
 • Styrelseform
 • Firmatecknare
 • Revisorer
 • Årsmöte
 • Upplösning

Mallar och exempel

Mallar och exempel på stadgar.

Läs mer

Uppstartsmöte Konstituerande årsmöte